09 Декабря, пятница
Облачно
ночью -12°C
днем -5°C
ветер 4.7 м/с
Завтра, 10 Декабря
Ясная погода
-12 ... -7°C
ветер 5 м/с

В. С. КЕЙМЕТИНОВ-БАРГАЧАН ининни

13:15
579

Культурнай наследия анӈанду Россия ӈонмирдун-2022 посвящайрап.

Текэрэп эвэды поэтэл хагдыӈатан Василий Кейметинов-Баргачан. Ноӈан Кобяй улуслан биси Себян-Кюель билэклэ 1941 анӈанила балдарин. Энтилни-амтилни эсипчи нулгэни оралчимӈа буюсэмӈэл биситэн, тэми ноӈан дөмӈэлэ исучэ бими, эвэсэл бинивутэн хоч аич хан. Көчукэрэптукий эвэн гургэвэн-бинивэн хари бими, ноӈан эгден мэн буги, төрэӈи ноддон, эӈэевэн дёнтуралди хояч эскэрин, дөмӈэ бэилни бинитэн, гямачин аяван дюгулин-дэ хояв дукрин. Василий Баргачан дёнтурални нючидыч, нёкадыч тулмачибникан хөнтэ ӈонмирэлду аявникан таӈапти одын.

Ноӈан нонап киниган «Оран хотын» гэрбэ бисин. Эрэк кинига Якутскай кинига издательствалан эвэдыч нёрин. Тарак амардадун Магадан кинига издатальствала поэт «Поздней стаи переклик» гэрбэлкэн киниган нёрин. Эрэк книгала эвэдыл дёнтурал иритэн нян нючидыч тулмачинтан. Баргачан илин книган «Кобо» гэрбэлкэн. Элэ книгала нёкадыч тулмачиптал дёнтуралбу ивкэнитэн. Ады-да анӈани елтэнчэлэн Баргачан «Эдек» гэрбэв поэмав дукрин. Эрэк поэма ӈөнмир фольклордукун нёчэ. 1970 анӈаниду В.Захаров гэрбэ нимкаландук долдариди, Баргачан эр поэмав дукрин. Эрэв поэмэв Москваду тэгэтти нючил поэтэн СССР Госмударственнай премиян лауреатан Анатолий Васильевич Преловский тулматтин. Текэрлэн истала Баргачан дуклачалдукун «Эдек» поэма кубэттукутэн аидмар нян хэӈэт дукун. Якутскайду дёр төрэнь – эвэдыч, нючидыч өмэн кинига оникан анӈаниду печаттук нёрин.

Баргачан тек-тэ хояв дукаддан, дёнтуралби книгач нёвкэндэй кимаддан. Василий Спиридонович бэйди хупкучимӈэ. Ноӈан 1968 анӈаниду Ленинградту А.И. Герцен гэрбэдин гэрбэлэтти государственнай педагогическай институту мудакрин. Буглай Себян гэрбэ билэклэ эвэды төрэм хупкучимӈэч гургэвчирин. Тополинай гэрбэ билэклэ эвэды төрэм хупкучимӈэч гургэвчидникэн, район газетадун эвэдыв страницав нёвкэни одын. Коламалча бэй өмнэкэн мөв нимӈэригчинни, эрэк эвэды страница төрэн эдэн омӈапта хаври тирукэ бисин. Амаргаг анӈанилду Баргачан эвэн хупкучэкэлдун таӈалдывур книгалбу материалалбу чакникан хояв гургэв орин.

В. Баргачан дукрин тематикан хо дэмӈэ: Мэн буги аяван, төрэӈи ноддон, эӈэевэн эскэн, бини дюгулин философскай темал, бугур делгэнкэлбэн-дэгилбэн хаган-одян дюгулин, ирбэт укчэнэкэлбэн-дэ бис, поэмав-да дукрин.

Өмэн дёнтур бисни, «Ламутскайду» гөникэн гэрбэлкэн. Эрэк дёнтурды поэт Мэн төнкэри, аяври хупкучимӈэды хоя аю төрэрбу дукникан Мэн биний позицияван хинмадан бэлчэлин эскэн. Хупкучимӈэи ноӈан дёнтуралбу дуктан, мэн төрэми, төрэӈи аявдан хупкуччэн дюгулин хоя аю төрэм дукча. Тарак дёнтур нөсэгчэрбу айтаки гөкэстэтэн эринрэн.

«Ями дукамӈа би одыв?» – гэрбэ дёнтурды поэт, поэзия бэй мэргэмэн он хөнтэлтэрин дюгулин дукрин, бэйди-дэ ями дёнтуру дукалчай тэлэӈрэн. Эрэк дёнтурды В. Баргачан яв аю омсий дюгувэн аич ичукэнчэ, эрэк төрлэ бэй он биннэн дюгулин мэргэттий мэргэми аӈача. «Кэнелив икэди хултэктэй, аю аич дысуттэй, хэбдень икэлбу икэникэн, бэй мэргэмэн төруттэй, тэми-дэ би дукамӈа одыв», - гөникэн поэт эрэк дёнтурды дукча.

Баргачан мэн долдача төрэӈи дөмӈэвэн, исагалбан, биракчарбан, дэгилбэн нян делгэнкэлбэн хоч аявран. Тарак дюгулин ноӈан хояв дукрин. Буглат нэлкэни эмривэн алаттий, өрэӈчирий дюгулин, бугат нэлкэ, мялригчин, нод одын дюгулин «Нэлкэни» гэрбэ дёнтурды поэт мэн буги ини хиралкаӈчин таӈутникан дукча. Танмариӈан – эрэк орамдасал, нөлтэӈэн - көсчимӈэ, бугандян-дамар ноду гяки хэрэчэв ойгаи тэттиди, нэлкэни эмчэлэн хокаӈчиникан, явут-та мэргэтникэн дёмкачиддымкас бэй.

Тачин-та-да «Биракчан» гэрбэ дёнтурды поэт, биракчаӈи он эӈилбуникэн, исуникэн окатла иссиван, идук эӈигэй гадыван хипкачиддыгчин, төрэӈдукий бэйди-дэ бугдукий эӈигэй гасчиникан дукча.

Аяван, гямачин, бини-тэгэлкэн дюгулин. В. Баргачан хоя дёнтуран бисни. Тарал-да дёнтуралды поэт аявам, гямачим бэй хоч одядан, төруттэн гөникэн эринрэн. Ноӈан гөнидин аяван – эрэк хо эгден өрус, өгинук бэйду анипча. Хо гэлбэти, ок-та эти елтэн, анӈантан исури мэргэн, гямачин-да таррочин урэчин хинэм биннэн. Бэйду аяван, гямачин хояв эӈив бөри, маӈидук төрутти, хинэм овкани, айтаки бэю ӈэнукэни, өгэски өгэрри мэргэн. Тэми, бэй Мэн аявнаи эрэгэр одяннан, дысучиннэн, хаганнан.

Төрэӈур делгэнкэлбэн – дэгилбэн, нөчэлбэн, окаталбан одяникан – хаганикан, аявникан – муланикан бэил бидэтэн, поэт хоя дёнтуралды дукрин. «Гуд кадару ойчиддап» гэрбэ дёнтурды поэт, гусэтэ дэгсивэн көетникэн эчин гөнчэ: «Эдди муту авдатта, этэп хину нэмкэттэ, этэп хину мут дептэ. Нэмкэмӈэлдук одядип, дебдиӈэлдук хининдип, мэнди аич бивэтли, хурэлби-дэ иргэтли…».

Баргачан эвэн ирбэт бинивэн, культураван фольклоррон аич хари бими мэн дёнтуралды тар дугулин хояв дукрин, он титэл эвэсэл дюгаддётта, тугэниду он биддёттэ, он хэбдекэдетэн бивэттин дюгулин дёнтурални бис. Кубэтлэн дёнтуралдулан ноӈан мэн буги, төрэӈи, төрэми аяврин – гэлэрин нян эскэрин дюгулин мэргэр бис.

Р.Н. АВАК

«Таӈанмайдук литературадук» переводийрин.


Творческая судьба В. С. КЕЙМЕТИНОВА-БАРГАЧАНА

Году культурного наследия народов России-2022 посвящается.

Один из самых старейших эвенских поэтов – Василий Кейметинов-Баргачан. Он родился в улусе Кобяя в деревне Себян-Кюель в 1941 году. Его предки испокон веков вели кочевой образ жизни, являясь оленеводами-охотниками, поэтому будущий поэт вырос в тайге и тундре и прекрасно знал всю подлинную историю своего народа и его настоящую жизнь.

Его первая книга называлась «Оленья тропа», которую издало Якутское книжное издательство на эвенском языке. Позже вышла книга «Поздней стаи переклик» Магаданского издательства. В это издание вошли воспоминания эвенов-старожилов, переведённые на русский язык. Трёхтомник Кейметинова-Баргачана вышел под названием «Кобо». Сюда вошли рассказы эвенов, переведённые на якутский язык. Через какие-то несколько лет Кейметинов-Баргачан написал поэму «Эдек» – «Хоровод». Эта поэма была создана по материалам народного эвенского фольклора. В 1970 году из услышанных сказок В. Захарова Кейметинов-Баргачан создал свою поэму, которую в свою очередь перевёл на русский язык московский русский поэт, лауреат Государственной премии СССР Анатолий Васильевич Преловский. До настоящего времени написанная Кейметиновым-Баргачаном поэма «Эдек» считается самой лучшей из его работ, самой читаемой знатоками исторической культуры и истории эвенского народа. В Якутии на двух языках – эвенском и русском – было издано это замечательное произведение. Кейметинов-Баргачан до последних дней много писал, собирая в один сборник все свои творческие работы для дальнейшего издания.

Василий Спиридонович по профессии учитель. Он в 1968 году окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. На своей малой родине в селе Себян стал после окончания высшего учебного заведения работать учителем эвенского языка. Позже, продолжая работать учителем в селе Тополиное, он стал для районной газеты готовить и выпускать страницы на эвенском языке. Как человеку, испытывающему жажду, жадно глотающему прохладную хрустальную воду, эти страницы на родном языке были живительной силой для тех, кто хотел видеть и слышать неповторимый говор своего народа. Через несколько лет Кейметинов-Баргачан, собирая бесценные материалы, подготовил для эвенских школ книги для дополнительного чтения. Тематика работ разнообразна: о любимой родине, красоте родного языка, о силе славы и отваги, о повадках птиц и животных, воспоминания старых носителей эвенского языка о жизни, быте, горестях, есть и философские темы, писал и поэмы.

Поэт много писал о своём дорогом учителе Платоне Ламутском, тепло вспоминая его как Человека с большой буквы, талантливого и необычного, имеющего свою позицию в жизни, не умеющего увиливать от ответственности, добросердечного по отношению к людям и всегда, всегда говорящего на своём родном языке, пишущего и воспевающего поэтическим слогом жизнь своего народа. Василий Спиридонович посвятил памяти своего учителя, друга, наставника много рассказов и воспоминаний о его творчестве, работе с детьми и молодёжью, его стремлении к сохранению чистой природы, жизни животного и растительного мира, его напоминаниям подрастающему поколению о духовных ценностях и нравственному воспитанию последующих потомков.

«Почему я стал писателем?» – так называется произведение, которое представил читателям эвенский поэт Кейметинов-Баргачан. В этой творческой работе он выразил всё своё стремление и желание помочь своим соплеменникам, не до конца высказанную трагедию природы малой родины.

«Плохое песнею прерывать, прекрасное как можно лучше защищать, весёлые песни распевая, опираться на сознание людское, передавать знания поколениям, поэтому я стал писателем», – так передавал слова своего Учителя поэт Кейметинов-Баргачан.

Василий Спиридонович очень любил писать о природе родного края, об ожидании прихода весны, о радостном чувстве восприятия окружающего, когда всё оживает вокруг, как просыпается земля. В своём стихотворении «Весна» он сравнивает плывущие облака с кочующим табуном оленей, солнце – с пастухом, а природа для него ассоциируется с весной, одетой в прекрасно расшитую бисером кухлянку; и на фоне этой радостной красоты стоит человек, задумавшийся о чём-то. Замечательно описывает в своём стихотворении поэт ручеёк, который течёт, постепенно набирая силу и скорость, вливается в бурное течение реки, вот так и человек питается силой и покоем от гармонии с природой. О любви, верности, дружбе, счастье – множество стихов написано Василием Кейметиновым-Баргачаном.

Василий Кейметинов-Баргачан с удивительной нежностью описывает чувства и мысли ко всему живому, что окружает человека, в этом и восхищение, и тревога, и печаль. В стихотворении «Мы поднялись на скалу» поэт, засмотревшись на летающего орла, ведёт мысленно разговор: «Ты не обращай на нас внимания, мы не угрожаем тебе, нет даже в мыслях уничтожить тебя. Живи в этом небесном пространстве сам по себе, зная, что мы рядом с тобой и сможем защитить от всяких опасностей, живи и береги своих орлят…».

Кейметинов-Баргачан досконально знал историю своих предков, культуру, фольклор, и, конечно же, много посвятил лирических строк прошлой жизни эвенов, писал об их бесконечных караванах, о морозной стуже во время кочёвок, о долгожданных праздниках после изнуряющего труда. Во всей поэзии нашего эвенского поэта, в звенящих строках родного языка нескончаемой нитью звучит и тянется трепетная любовь к земле, людям и просто человеку.

Выпуск подготовила Р. Н. АВАК.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.