Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.

Эвенский язык

Би 1958 анјанна, Быстринскай райондула, билэклэ Лаучан баќуриву. Нян тадуќ шестьдесят первыйлан хїрривун севертэки, Олютарскай районтаки, Хаилинатки. Таду биддэву хупкучиддыв-дэ, тэми аич харам он ордула биддёттэ, эрэгэр кїечиддёттэм анилтаки, он бэгдэчиддёттэ оралба.
13:00
1025
Текэрэп эвэды поэтэл хагдыӈатан Василий Кейметинов-Баргачан. Ноӈан Кобяй улуслан биси Себян-Кюель билэклэ 1941 анӈанила балдарин. Энтилни-амтилни эсипчи нулгэни оралчимӈа буюсэмӈэл биситэн, тэми ноӈан дөмӈэлэ исучэ бими, эвэсэл бинивутэн хоч аич хан. Көчукэрэптукий эвэн гургэвэн-бинивэн хари бими, ноӈан эгден мэн буги, төрэӈи ноддон, эӈэевэн дёнтуралди хояч эскэрин, дөмӈэ бэилни бинитэн, гямачин аяван дюгулин-дэ хояв дукрин. Василий Баргачан дёнтурални нючидыч, нёкадыч тулмачибникан хөнтэ ӈонмирэлду аявникан таӈапти одын.
13:15
765
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.