Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.

Поиск по тегу «кмнс»

Ӄэккук котваӈ гэмгэынки нутэк Россияк, то ӄолэннотак. Омкыаӈаӈъяк гэйгулэин ынин кумӈын имымикынэк.
В’уччин пчиӄ нытгипӄин. Кэв’йиӈ мыльмыля йиӈэлг’э. Уйӈэ этэйкыкэ кыччыёлгын, г’ам лив’ливу томкыӈ куччилӈынин. Пчиӄ ныпиӄыӄин юнэтык, куйиӈэльг’этыӈ, ятан, ныкита, г’ам г’ыло купиӄыльг’этыӈ онмычыко умкычыку.
11:10
231
Г’оямтав’элг’ын итти майӈыӄавэгыйӈын-явак в’аняватгыйӈын ченэнелэн. Тит йыг’уевэтык пэягыйӈын гамгаелэн, ваята нэтэйкын ангыт- ымваятэн г’ылв’ый ченэнелэн.
12:15
891
Татьяна Петровна Лукашкина гайтолэн нымнымык Сопочное, Тигильский районык1918 гэвэгыйӈык мынгытык виткукин чыӄг’ивив’йылг’игык ительменяватэн яйычг’ык. Эньпич тагыйниӈылг’ын, ынныӈыйтылгэын. Инг’э виг’и ылла. Йымэйӈэв’нин ынно алылякинак анянак. Ейгучев’ни Татьяна Петровна нымнымык Сопочное, ӈанӄо Тигилык.
16:00
1066
2022 инхтэнк, инхт чיамзанлיан искусстванк эк нематериальнיан куљтурной насљэдие Россиянк ансэיԓкилаיн эк анэчпаיԓкилаיн Кавралיан ансэיԓном ԓӄзувэיн участникаיн разной мероприятияיнк – ансэיԓномיиיн эк атнумיиיн, районнаיн эк крайэвיаיн, всероссийскיаיн эк международнיаיн.
Тавэтгыӈгыйӈын Президентанын ивык 2023 гэвэгыйӈын Гивин педагоган то наставникан, мыев’ ыно ынанмайӈычг’ын этгыйӈын вэтатычг’эн мойыкваятык. Кумэйӈэтыӈ профессиян гэтагыйӈын, выг’аёк ӈыволай етык. Вузыӈ нычеткэюӈӄинэв’ абитуриентав’, тойвэтатычг’о ныкычвиг’эв’ коӈволаӈ вэтатык, мыев’ ыччу накаӈъяӈнав’ ынпычг’э вэтатычг’а, вэтаттомга. Ӈынвыӄ ӈыволай галак конкурсав’ то выг’аёк туйчыг’у комайӈаллаӈ мэтгыйӈа.
10:00
2698
Чав’чываелыел, омакаӈ чукотский, керекский, ительменский, эскимосский, алеутский, юкагирский, нивхский то кетский, кэллаӈ палеоазиатскийяелыӈ. Точгынан мэтг’аӈ.гэйгулэлин каликал «Чукчав’» В.Г. Богоразын, «Коряки» В.И. Йохельсонын. Эчги мочгынан мыччатвыӈын Георгий Алексеевич МЕНОВЩИКОВ.
10:00
2195
Нэӈинмыинэв’ чав’чываняво, ӈаей: гыйник, тагыйниӈылг’ын, тагыйниӈкы. Муйыкйилик уйӈэ ив’кэ мыткэллаӈ тымык, мыткэв’лаӈ тагыйниӈгилик. Эмэн ченэнкатгота, тэӄын-ӄун ыйык омакаӈ.
15:50
2888
Чав’чываелык котваӈ в’аняв’ «Макалг’ын». Ӈаен кмиӈыпиль ӄайыкмиӈын, ӈавытӄатпиль, микыйык накояваӈын мака кэйкэйык, кытаван ыннанмыллыӈэн гэвэӈ. Г’ам ӈанӄо ӄайыкмиӈыйык накояваӈнат ӄонайтэ, ичг’ын, г’ам ӈавытӄатпилляӄа ӈав’кэй, ичг’ын.
10:25
2755
Итיэ кәмма тӆнэיин номинацияיн конкурсанк, ӄнаӈ хиӄ ттилкичэн, ткэлэיӆӄзаӆкичэн митхкит ЗАПОРОЦКОМ Никите Захаровиче
Виткукнэв’ почтэн этгыйӈо г’ояв’лай пэнинэнутэк, титэ ычгин тоӈватэ калечетгыйӈын: Месопотамияк, Египттак, Грецияк, Персияк, Китайык5, Римский империяк. Йыг’этэпыӈ ӈыволай г’уевык яноткэнав’ лэйвылг’у, выг’аёе конялг’о.
12:15
1942
Мизвин крвэԓхатас ч҆инэӈлаҳ, ч҆амзанла҆н ԓнэзэ҆н ǝнна љви казлаҳ. Хэ мизвин ҳэка΄н ккрвэԓхаткнэ΄н итǝнмǝнсӄ ǝмсхуӄ эк к҆эсӄ, ǝнна к҆элфскнэ ҆н ласт к҆ахскнэ҆н. К҆элфскнэ ҆н эк ккрвэԓхаткнэ΄н ǝннак эк кӈалосанк, эк ма҆ ԓэсэнк, эк вэтвэтэнк. Тэвут кк΄энэзэкнэ΄н итǝнмǝнсӄ
Гэмгэтгивик яйгочав’ӈыяк, кмэӈыяк, миӈки нэкутилиӈын чининкин йилыйил, культуран то быт когалаӈвоӈ ӄонпыӈ г’ылв’ыев’ йилин, итылг’ын йытоӈвав’округыӈ. Энангыёлавычг’ыӈ то яйгочав’ӈылг’ыӈ в’уччин нэнанлэӈкамакъяӄэн г’ылв’ый, мыев’ еп ынкыеп коӈволаӈ гайӄымайӈыкычвэя чоччымавык: ӈаей репетицияв’, имы-ею нэкунг’уев’ӈынэв’. Мочгынан мытв’аӈланав’ ӈаей инэнгыюлэвычг’у, микыйык накунмитытваньӈынав’ мойкакычг’энаӈ кмиӈу то ыччу панэнатвылай.
12:30
876
Старейшему национальному ансамблю Камчатки 70 лет!
13:15
2014
Гымнан ӄонпыӈ лиги тыкулӈыӈын, титэ алак тайӈатынвык муйи ылла мытколайвыӈвоӈ в’ыв’в’ыльӄэпыӈ то мыткэнаейӈынав’ ав’талӄыло. Анок, ӈэйӈэйык тыкогэтаӈвоӈын ылла, еӄин ынан ав’тата купйыӈнин’ йыпну налгыкинав’. Ыммэ ӄонпыӈ эноланма каӈаӈъяӈвоӈ, г’ам гыммо тыколляпӈывоӈ ынкыӈ.
13:15
1881
Володин Александр Павлович ты҆н хэлаӈ кэчиӄ хиӄ иӆэсчэн итәнмә҆н. Әннан учебн҆а҆н пособия҆н муза нвэтатэскичэн школанк.
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.