Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.

Корякский язык

Ӄэккук котваӈ гэмгэынки нутэк Россияк, то ӄолэннотак. Омкыаӈаӈъяк гэйгулэин ынин кумӈын имымикынэк.
В’уччин пчиӄ нытгипӄин. Кэв’йиӈ мыльмыля йиӈэлг’э. Уйӈэ этэйкыкэ кыччыёлгын, г’ам лив’ливу томкыӈ куччилӈынин. Пчиӄ ныпиӄыӄин юнэтык, куйиӈэльг’этыӈ, ятан, ныкита, г’ам г’ыло купиӄыльг’этыӈ онмычыко умкычыку.
11:10
259
Г’оямтав’элг’ын итти майӈыӄавэгыйӈын-явак в’аняватгыйӈын ченэнелэн. Тит йыг’уевэтык пэягыйӈын гамгаелэн, ваята нэтэйкын ангыт- ымваятэн г’ылв’ый ченэнелэн.
12:15
922
Татьяна Петровна Лукашкина гайтолэн нымнымык Сопочное, Тигильский районык1918 гэвэгыйӈык мынгытык виткукин чыӄг’ивив’йылг’игык ительменяватэн яйычг’ык. Эньпич тагыйниӈылг’ын, ынныӈыйтылгэын. Инг’э виг’и ылла. Йымэйӈэв’нин ынно алылякинак анянак. Ейгучев’ни Татьяна Петровна нымнымык Сопочное, ӈанӄо Тигилык.
16:00
1098
Тавэтгыӈгыйӈын Президентанын ивык 2023 гэвэгыйӈын Гивин педагоган то наставникан, мыев’ ыно ынанмайӈычг’ын этгыйӈын вэтатычг’эн мойыкваятык. Кумэйӈэтыӈ профессиян гэтагыйӈын, выг’аёк ӈыволай етык. Вузыӈ нычеткэюӈӄинэв’ абитуриентав’, тойвэтатычг’о ныкычвиг’эв’ коӈволаӈ вэтатык, мыев’ ыччу накаӈъяӈнав’ ынпычг’э вэтатычг’а, вэтаттомга. Ӈынвыӄ ӈыволай галак конкурсав’ то выг’аёк туйчыг’у комайӈаллаӈ мэтгыйӈа.
10:00
2728
Чав’чываелыел, омакаӈ чукотский, керекский, ительменский, эскимосский, алеутский, юкагирский, нивхский то кетский, кэллаӈ палеоазиатскийяелыӈ. Точгынан мэтг’аӈ.гэйгулэлин каликал «Чукчав’» В.Г. Богоразын, «Коряки» В.И. Йохельсонын. Эчги мочгынан мыччатвыӈын Георгий Алексеевич МЕНОВЩИКОВ.
10:00
2226
Нэӈинмыинэв’ чав’чываняво, ӈаей: гыйник, тагыйниӈылг’ын, тагыйниӈкы. Муйыкйилик уйӈэ ив’кэ мыткэллаӈ тымык, мыткэв’лаӈ тагыйниӈгилик. Эмэн ченэнкатгота, тэӄын-ӄун ыйык омакаӈ.
15:50
2918
Чав’чываелык котваӈ в’аняв’ «Макалг’ын». Ӈаен кмиӈыпиль ӄайыкмиӈын, ӈавытӄатпиль, микыйык накояваӈын мака кэйкэйык, кытаван ыннанмыллыӈэн гэвэӈ. Г’ам ӈанӄо ӄайыкмиӈыйык накояваӈнат ӄонайтэ, ичг’ын, г’ам ӈавытӄатпилляӄа ӈав’кэй, ичг’ын.
10:25
2755
Виткукнэв’ почтэн этгыйӈо г’ояв’лай пэнинэнутэк, титэ ычгин тоӈватэ калечетгыйӈын: Месопотамияк, Египттак, Грецияк, Персияк, Китайык5, Римский империяк. Йыг’этэпыӈ ӈыволай г’уевык яноткэнав’ лэйвылг’у, выг’аёе конялг’о.
12:15
1943
Гэмгэтгивик яйгочав’ӈыяк, кмэӈыяк, миӈки нэкутилиӈын чининкин йилыйил, культуран то быт когалаӈвоӈ ӄонпыӈ г’ылв’ыев’ йилин, итылг’ын йытоӈвав’округыӈ. Энангыёлавычг’ыӈ то яйгочав’ӈылг’ыӈ в’уччин нэнанлэӈкамакъяӄэн г’ылв’ый, мыев’ еп ынкыеп коӈволаӈ гайӄымайӈыкычвэя чоччымавык: ӈаей репетицияв’, имы-ею нэкунг’уев’ӈынэв’. Мочгынан мытв’аӈланав’ ӈаей инэнгыюлэвычг’у, микыйык накунмитытваньӈынав’ мойкакычг’энаӈ кмиӈу то ыччу панэнатвылай.
12:30
876
Гымнан ӄонпыӈ лиги тыкулӈыӈын, титэ алак тайӈатынвык муйи ылла мытколайвыӈвоӈ в’ыв’в’ыльӄэпыӈ то мыткэнаейӈынав’ ав’талӄыло. Анок, ӈэйӈэйык тыкогэтаӈвоӈын ылла, еӄин ынан ав’тата купйыӈнин’ йыпну налгыкинав’. Ыммэ ӄонпыӈ эноланма каӈаӈъяӈвоӈ, г’ам гыммо тыколляпӈывоӈ ынкыӈ.
13:15
1882
Айӈон мочгынан мыткалинав’ калив’ Алевтинанакъет Никодимовнакъет, ынно ученый чав’чываелыкэн, ынан йичинин то калинин лымӈылё. Нынны ынанмайӈыученыян палеоазиатовэдэн А.Н. ЖУКОВЫНЫН гэйгулэлин Камчатканотак, Россияк то еван ёлӈыямкык
15:15
1608
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.